The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

X

Ansvarsbevidst virksomhed – Miljø

Wellspect HealthCares tilbyder >>

Generelle krav

Tilbudsgiver skal foretage et systematisk miljøarbejde inden for virksomheden.. Certificerede tilbudsgivere skal vedlægge dokumenter, der underbygger dette arbejde, i form af certifikat i henhold til danske standarder (fx ISO) eller tilsvarende, beskrevet i fritekstsvar.

Leverandørens miljøprogram

Der skal anmodes om dokumentation for leverandørens og underleverandørens miljøprogram.

 • Fortsat udvikling af miljøvenlige produkter
 • Sociale og etiske miljøkrav, adfærdskodeks
 • Miljøfaktorer ved produktfremstilling, herunder såvel emballage som transport
 • Underleverandørers miljøprogram

Særligt farlige stoffer

Hvad angår "særligt farlige stoffer" er forskningen og udviklingen gået meget hurtigt inden for mange produktområder. Produkterne består ofte af en række forskellige plastmaterialer, der skal være kompatible med hinanden og opfylde høje funktionelle krav. Derfor kan kravbilledet afvige lidt fra ét produktområde til et andet. REACH-forordningen skal følges, og leverandøren skal også regelmæssigt ajourføre sig med kandidatlisten og de særligt farlige stoffer (SVHC-stoffer). 

Blærefunktion/hydrofile urinkatetre

For så vidt angår dette produktområde, er der i de sidste par år gjort mange fremskridt med hensyn til udvikling af produkter i mindre miljøbelastende materialer. Dette gør, at man i dag kan stille krav til produkterne ved indkøb, så REACH-forordningen følges. 

Spørg derfor efter:

 • PVC- og ftalatfrit miljøvalg
  • Reduceret miljøbelastning
  • Dokumentation for samme eller bedre funktion
 • Miljøvaredeklaration
  • Oversigt over et produkts samlede miljøbelastning inklusive emballage og transport

Tarmdysfunktions-/irrigationsprodukter 

Invasive dele af produktet, der kommer i kontakt med brugerens slimhinde, må ikke indeholde særligt farlige stoffer, som f.eks. de omdiskuterede ftalater, der er omfattet i REACH-kemikalieforordningen.

Mærkning af medicinsk udstyr

Hvilken mærkning og information der findes på medicinsk udstyr i EU, er overvejende lovreguleret af MDD 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr og ligeledes af Sundhedsstyrelsens (tidl. Lægemiddelstyrelsen) bestemmelser. Mærkning af emballage og produkter er også lovreguleret i Bekendtgørelse om medicinsk udstyr (1993:584) og ved forordning (1993:876) om medicinsk udstyr.
I forbindelse med indkøb bør man kun stille krav i det omfang, at ovenstående opfyldes med hensyn til information om og mærkning af produkter, da man ellers risikerer at stille modstridende krav.

Corporate responsibility Environment wide

Wellspect HealthCare tilbyder

Miljø, sundhed og sikkerhed

Som førende global leverandør af innovative produkter og tjenester inden for blære- og tarmdysfunktion er vi ISO-certificerede i henhold til ISO 14001 og auditeret af tredjeparter.

Vores fælles mål inden for miljø, sundhed og sikkerhed er, at vi vil være:

 • Proaktive i vores indstilling til miljøet – vi tager vores miljøansvar meget alvorligt og tilskynder til udvikling og anvendelse af processer og teknologier med mindre miljøbelastning. Vi minimerer den indvirkning, som vores aktiviteter og vores produkter og tjenester har på miljøet, ved at anvende principperne om reduktion, genbrug og genanvendelse. Når det er muligt, vælger vi altid overvejende vedvarende ressourcer.
 • Omhyggelige når det handler om at beskytte vores medarbejderes helbred og velbefindende. Vores arbejdsforhold sikrer, at vores medarbejdere fungerer godt, arbejder sikkert, forbliver raske og engagerede og trives på jobbet. At medarbejderne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv er vigtigt for at kunne drive en bæredygtig virksomhed.
 • Omhyggelige med at følge gældende lovkrav og andre forpligtelser, der berører os. Vi stræber efter at have et holistisk perspektiv på vores forretning, hvor vi lægger vægt på miljø-, sundheds- og sikkerhedsretningslinjer i alle dele af vores organisation såvel som i valget af samarbejdspartnere.
 • Stærkt forpligtede til løbende forbedringer for en bæredygtig fremtid. For at vi kan tage vores ansvar i samfundet og samtidig styrke vores konkurrencedygtighed er løbende forbedringer et must.

Fokusområder

Vores politik danner rammerne for vores aktiviteter, mål og i udviklingen af vores ledelsessystem. I dag er følgende områder i fokus:
 • Materialer, opløsningsmidler og steriliseringsmetoder
 • Energiforbrug og CO2-aftryk
 • Ulykker, skader og erhvervssygdomme

vores produkter skal være sikre for vores brugere. Desuden skal de være designet til at minimere miljøpåvirkninger gennem hele deres livscyklus, fra materialevalg og produktionsmetoder til håndtering af brugte produkter. For at opnå dette træffes alle beslutninger under udviklingsprocessen under hensyntagen til livscyklusperspektivet.

Kemikalier og REACH

For at minimere vores negative miljøpåvirkning vurderer vi løbende de kemikalier, vi bruger. Vores mål er at erstatte så mange farlige kemikalier som muligt med andre mindre skadelige, der er lige så effektive. Allerede tidligt i arbejdet med udviklingen af nye produkter vurderes det, hvilke kemikalier eller typer af materialer der skal eller bør udelukkes baseret på retningslinjer, såsom REACH og listen over farlige stoffer. De potentielt farlige kemikalier, der anvendes, er i meget små mængder, og i mange tilfælde anvendes de kun i laboratoriemiljøer.

Wellspect HealthCare er per definition en såkaldt downstream-bruger af kemikalier, da vi fremstiller produkter, der indeholder kemiske stoffer. Vi har kortlagt de vigtigste materialer og stoffer, vi bruger, for at sikre at vores leverandører har indsendt forhåndsregistrering og efterfølgende opdatering for samtlige stoffer. Denne proces er ligeledes kontinuerlig, så kan opdage nye stoffer på eksempelvis listen over farlige stoffer. Vi har ikke modtaget nogen signaler om, at der er risiko for, at nogen af de stoffer eller materialer, der anvendes i dag, vil blive fjernet fra markedet på grund af REACH-kravene.

Som producent af produkter inden for EU er Wellspect HealthCare forpligtet til at underrette Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, for at indhente godkendelse, hvis et af vores produkter indeholder stoffer, der er anført på REACH-listen over stoffer, der giver anledning til meget alvorlige bekymringer. På nuværende tidspunkt gælder forpligtelsen kun for indholdet af DEHP i nogle af vores produkter. Vi arbejder bevidst på at erstatte DEHP.

Fremstillingsprocessen

Wellspect HealthCare har gjort en stor indsats for at reducere udslip af flygtige organiske opløsningsmidler til luft og vand. Produktionen finder sted i et lukket system, der er forbundet med et rensningsanlæg. Luftrensningsudstyret består af et karbonfilteranlæg med en udrensningsgrad på mere end 98%. Vand fra fremstillingsprocessen og fra regenereringsprocessen af carbonfiltre renses i et avanceret stripperanlæg og ledes derefter til kommunale spildevandsrensningsanlæg.

Energibesparelser

Wellspect HealthCare bruger elektrisk strøm til at køre interne processer og udstyr og fjernvarme til opvarmning af faciliteterne. Energiproduktion er i de fleste tilfælde forbundet med forskellige former for negativ miljøpåvirkning. Energi er også en begrænset ressource, og fossile brændstoffer er ikke en langsigtet løsning til fremtidige behov. Vi tager vores del af ansvaret ved at bruge elleverandører, der leverer grøn bæredygtig energi fra vedvarende kilder som vand, vind, sol og biobrændstoffer.