The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

X

Materialer og kemikalier

Produktmaterialer og produktudvikling

Vore produkter skal være sikre for vores brugere. Derudover skal de udformes, så de påvirker miljøet mindst muligt i hele deres levetid. Dette gælder bl.a. materialevalg, fremstillingsmetoder og håndtering af brugte produkter. For at leve op til denne mission anvender vores beslutningstagere et redskab til livscyklusanalyse (ELCA) i forskningsprocessen.

materials and chemicals full width

Kemikalier og REACH-forordningen

For at minimere den negative påvirkning af miljøet vurderer vi løbende de kemikalier, vi bruger. Det er vores mål at erstatte flest mulige farlige kemikalier med lige så effektive, men mindre skadelige løsninger. De farlige kemikalier, vi anvender, bruges generelt i meget små mængder, og mange anvendes kun til laboratorieformål.

Wellspect HealthCare er pr. definition downstream-bruger af kemikalier og producent af produkter, der indeholder stoffer. Vi har kortlagt alle vore vigtigste materialer og stoffer for at sikre, at de alle præregistreres og senere registreres af vore leverandører. Vi har ikke fået nogen indikationer af, at der er risiko for, at stoffer eller materialer bliver taget af markedet som følge af REACH-krav.

Som producent af produkter inden for EU skal Wellspect HealthCare underrette Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, for at få tilladelse, hvis en vare indeholder stoffer på REACHs Kandidatliste over særligt problematiske stoffer. I øjeblikket gælder denne forpligtelse kun indholdet af DEHP i vore PVC-baserede produkter. Men vi er i gang med at finde en erstatning for DEHP.

Ved fremstillingen af LoFric bruger vi organiske forbindelser som opløsningsmidler, der er klassificeret som flygtige organiske forbindelser (VOC). VOC'er er de primære kemikalier, vi anvender. De VOC-forbindelser, der udledes fra produktionen, bliver opsamlet i kulfiltre, som er mere end 99 procent effektive. Det opsamlede opløsningsmiddel kan derefter renses og genbruges. Over 90 procent af den mængde opløsningsmiddel, vi bruger, er genindvundet via denne interne proces.