The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

X

Klimapåvirkning

Wellspect HealthCare anerkender den rolle, som FN's klimapanel (IPCC) har, når det drejer sig om at lede verdens forståelse af klimaforandringsforskningen og vurderingen af påvirkningerne, og accepterer panelets konklusioner. IPCC har konkluderet, at naturlige systemer i hele verden er berørt af regionale klimaforandringer, særligt temperaturstigninger, som med stor sandsynlighed skyldes udledning af drivhusgasser, der er forårsaget af menneskelig aktivitet.
climate impact full width

Klimapåvirkning

Wellspect HealthCare har gjort en omfattende indsats for at reducere udledning af flygtige organiske forbindelser (VOC'er) i luft og vand. Rensningsudstyret består af kulfiltre, som er mere end 99 procent effektive. Hovedkilderne til udledning er forurenet varm damp fra rensningen af kulfiltre til behandling af luft samt forurenet rensevand fra processen. Det forurenede vand fra processen renses i en kompleks to-trins afrensning og overføres derefter til et eksternt kommunalt spildevandsanlæg.

Hos Wellspect HealthCare anvender vi to metoder til sterilisering af vore produkter. Den ene metode er sterilisering med ethylenoxid, og den anden er strålingssterilisering. Da ethylenoxid er en giftig, reaktiv og brændbar gas, kræver det passende håndtering og sikkerhedsforanstaltninger for at sikre forsvarlig drift. Den forurenede luft behandles i en katalytisk forbrænder med en behandlingskapacitet på mere end 99 procent, før den udledes i atmosfæren.

Hovedparten af vores godstransport sker med lastvogn, suppleret med jernbane-, skibs- og flytransport. Vore transportleverandører er kendte transportvirksomheder med dokumenteret miljøfokus, der er certificeret via ISO 14001.

Vores rejsepolitik anbefaler, at miljøpåvirkningen altid tages i betragtning, når der skal vælges transportmiddel i forbindelse med forretningsrejser. Nødvendigheden af at rejse og antallet af medarbejdere, der skal med, bør altid overvejes nøje. Vi opfordrer til, at der holdes konferencemøder via telefon, video og internettet.